Preskočiť menu
Textové zobrazenie | Newsletter - Spravodaj | | | | | Mapa stránok | English | Deutsch
Vyhľadávanie
Slovenské národné divadlo
Obrázková prezentáciaObrázková prezentácia

Mediálni partneri Opery SND
Logo partnera - opera1
Logo partnera - Logo OS

Prix Shimizu

PRIX SHIMIZU 2017

Opera Slovenského národného divadla s láskavou podporou pani Mimi Hiroe Shimizu vypisuje Cenu mladého tenoristu Prix Shimizu, ktorá je určená mladým talentovaným adeptom operného spevu v odbore tenor.

Cena bude udelená na základe neverejného súťažného predspievania prihlásených uchádzačov a je dotovaná sumou 4 000 eur. Popri nej môžu súťažiaci získať osobitnú cenu riaditeľa Opery SND, ktorá je spojená s možnosťou pohostinsky účinkovať v Slovenskom národnom divadle.

Súťažné predspievanie sa uskutoční 28. 5. 2017 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.

• Na súťaži sa môžu zúčastniť mladí tenoristi do 30 rokov vrátane. Rozhodujúci je deň konania súťaže a pred začiatkom súťaže musia súťažiaci preukázať svoj vek platným dokladom.
• Záujemcovia vyplnia prihlášku a pošlú ju spolu s nahrávkou, prípadne s odkazom na nahrávku. Usporiadateľ si vyhradzuje právo pozvať iba vybraných uchádzačov. Vybraní uchádzači dostanú pozvanie na účasť na súťaži elektronickou formou spolu s podrobnými informáciami k priebehu súťaže.
Termín zaslania prihlášok je najneskôr do 15. mája 2017 elektronickou formou na adresu denisa.oprsalova@snd.sk. Podpisom prihlášky sa potvrdzuje súhlas s rešpektovaním podmienok súťaže.
• Nahrávka musí obsahovať dve operné árie z rôznych štýlových období zo svetového repertoára. Akceptované budú len nahrávky v dobrej kvalite, nie staršie ako jeden rok.
• Záujemcovia uvedú v prihláške jednu áriu podľa vlastného výberu zo štandardného operného repertoára a štyri árie minimálne z dvoch rôznych štýlových období, pričom aspoň jedna musí byť v nemeckom jazyku. Na súťažnom predspievaní prednesú okrem árie podľa vlastného výberu i jednu zo širšieho výberu, ktorú vyberie porota.

Porota:

Slavomír Jakubek, riaditeľ Opery SND
Peter Dvorský, riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme
Jaroslav Blaho, operný historik, teatrológ
Mimi Hiroe Shimizu, donátorka ceny
Claude Mac Burnie donátor ceny


CENY:

Víťaz získa 4 000 eur. Cena mu bude odovzdaná hneď pri vyhlásení výsledkov priamo pani Mimi Hiroe Shimizu.
Osobitná cena riaditeľa Opery SND s ponukou hosťovania v SND môže byť udelená vybranému súťažiacemu, prípadne súťažiacim. Hosťovanie sa uskutoční v nasledujúcej sezóne.


PROPOZÍCIE

• Súťaž sa uskutoční v jednej kategórii a je jednokolová.
• Porota má právo vybrať áriu, ktorú súťažiaci predvedie.
• Spievanie spamäti je podmienkou.
• Transponovanie árií je neprípustné.
• Súťažný repertoár musí byť prednesený v originálnom jazyku.
• Rozhodnutia poroty sú konečné.
• Súťaž je neverejná.
• Súťažiaci, ktorý nemá vlastného korepetítora, môže v prihláške požiadať organizátora súťaže o jeho zabezpečenie. Organizátor súťaže zabezpečí korepetítora na vlastné náklady.
• Súťažiaci si samostatne hradia cestovné náklady, ubytovanie a iné náklady spojené s účasťou na súťaži.
• Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční v deň konania súťaže po odspievaní všetkých účastníkov za prítomnosti účastníkov súťaže a poroty.
• Organizátor súťaže a pani Mimi Hiroe Shimizu majú právo zaznamenávať výkony súťažiacich formou audio- alebo videonahrávky. Nahrávku má organizátor súťaže a pani Mimi Hiroe Shimizu právo použiť podľa vlastného uváženia na propagačné účely súťaže. Video výkonu výhercu môže byť uvedené na kanáli Youtube. Prihláškou do súťaže súťažiaci súhlasí s nahrávkou svojho výkonu bez nároku na honorár.


Súbor PDFPrix Shimizu 2017_Prihlaska_SK Stiahnuť (PDF, 147,4 kB)
Súbor PDFPlagát Stiahnuť (PDF, 57,1 kB)