Podnety, oznámenia o protispoločenskej činnosti

Podávanie, preverovanie, evidovanie a vybavovanie oznámení o protispoločenskej činnosti podľa Smernice SND č. 5/2019 a zákona NR SR č. 54/2019 Z.z
 
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór SND, tel: 204 72 105,
 
Spôsob podávania a prijímania podnetov:
1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, alebo elektronickou poštou.
2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne SND, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: kontrolor@snd.sk. Podnety prijaté alebo elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe. Elektronická forma na podávanie podnetov je prístupná 24 hodín denne.
 
Podateľňa je otvorená:
v pracovných dňoch
9:00 h - 12:00 h
12:30 h - 15:00 h