Opera ako životná vášeň

V polovici apríla sme sa dozvedeli smutnú správu – odišiel náš dlhoročný kolega PhDr. Jaroslav Blaho, divadelný vedec, dramaturg, publicista, kritik, divadelný historik.

V rozhovore pre mesačník Hudobný život (7-8/2012), ktorý pri príležitosti jeho životného jubilea pripravila hudobná vedkyňa Michaela Mojžišová, označila PhDr. Blaha v slovenskom kontexte za najkompetentnejšieho znalca našej i európskej opernej histórie. A nasledujúce konštatovania v rozhovore nadpísanom Opera ako životná láska už musíme tlmočiť, žiaľ, v minulom čase. Najmä talianska opera – od Cimarosu po koniec verizmu – bola jeho celoživotnou láskou. Blahove vedomosti násobil skvelý rozprávačský talent, dar podať závažné fakty šarmantným spôsobom a obdivuhodný historicko-spoločenský rozhľad.

Strýkom PhDr. Jaroslava Blaha bol dr. Janko Blaho, prvý profesionálne školený slovenský sólista Opery SND, a tak na otázku, čím mu učarovala opera odpovedal v spomínanom rozhovore takto: „Ťažko povedať. Jednoducho sme s ňou rástli, v divadle aj pri otcových starých platniach. Od gymnaziálnych rokov až do uzavretia historickej budovy v roku 1969 sme trávili neraz aj 2-3 večery týždenne na dnes už neexistujúcej galérii. Ako pubertiaci sme poznali napríklad Madam Butterfly tak dôkladne, že som ju prepísal do činohernej podoby a v lete cez prázdniny sme ju v Skalici inscenovali. Brat Vlado bol Pinkertonom, sesternica Eva Čo-čo-san a ja som stvárnil Sharplessa (lebo som mohol na javisku fajčiť). O rok neskôr sme podobne naštudovali Bohému.“ Jaroslav Blaho (6. 5. 1942 – 14. 4. 2019) študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1960 – 1961) a v roku 1968 absolvoval štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas svojej profesionálnej kariéry bol dramaturgom v Československej televízii, riaditeľom Opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, dramaturgom Opery SND, riaditeľom Divadelného ústavu v Bratislave. Bol zakladateľom opernej časti a dlhý čas riaditeľom Zámockých hier zvolenských. S Operou SND spolupracoval až do svojej smrti. Legendárnymi sa stali predovšetkým jeho predpremiérové matiné a obľube sa tešili aj historicky zamerané programy s odborným výkladom o dejinách slovenského operného umenia s názvom Kontinuity.

V Jaroslavovi Blahovi sme stratili vynikajúceho odborníka a skvelého kolegu.