Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SND na sezónu 2017/2018

I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Slovenského národného divadla sa vzťahujú na predaj a postup predaja vstupeniek na divadelné predstavenia Slovenského národného divadla alebo predstavenia organizované Slovenským národným divadlom.

II.

Vstupenky

 

 1. Vstupenka na predstavenia SND je ceninou. 
 2. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné predstavenie, respektíve do divadla.
 3. Vstupenky 4.kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

 

III.

Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek

 

 1. Vstupenky na predstavenia SND je možné kúpiť osobne v pokladniciach SND počas otváracích hodín, ako aj on-line prostredníctvom portálu rezervačného a predajného systému Ministerstva kultúry SR Navstevnik.sk.
 2. Vstupenky zakúpené on-line na portáli Navstevnik.sk je možné žiadať vytlačiť  v pokladniciach SND, budú však označené pečiatkou „Duplikát“.
 3. Vstupenky nie je možné rezervovať počas 7 dní pred predstavením.
 4. Vstupenky je možné rezervovať prostredníctvom portálu Navstevnik.sk, telefonicky na čísle +421 2 204 72 289, e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk alebo osobne v pokladniciach SND. Rezerváciou sa zákazník zaväzuje prevziať si vstupenky do 48 hodín od termínu vytvorenia rezervácie. Po uplynutí tejto lehoty bude rezervácia automaticky zrušená systémom.
 5. V prípade, že si zákazník nevyzdvihne rezervované vstupenky najneskôr 1 hodinu pred plánovaným začiatkom predstavenia, rezervácia vstupeniek sa ruší a predmetné vstupenky budú uvoľnené do voľného predaja
 6. Bezprostredne po zakúpení vstupenky pri pokladniciach SND je zákazník povinný prekontrolovať správnosť údajov, neskoršie reklamácie nebudú uznané.
 7. SND si vyhradzuje právo 30 minút pred začiatkom predstavenia v pokladniciach SND predávať vstupenky len na predstavenia hrané v daný deň.
 8. V pokladniciach SND je možná platba týmito druhmi platobných kariet: ZBK, EC/MC, Maestro, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron, DC, JCB. Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred.
 9. V pokladniciach SND je možná platba kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom kultúry SR. Túto možnosť majú zákazníci do 18.00 hod.
 10.  Nárok na vystavenie daňového dokladu vzniká po úhrade vstupeniek. Pri nákupe vstupeniek cez Navstevnik.sk je možné o vystavenie daňového dokladu požiadať oddelenie predaja e-mailom adrese rezervacie@snd.sk.

IV.

Hromadné objednávky, fakturácie

 

 1. Hromadné objednávky vstupeniek:

- za hromadnú objednávku sa považuje dopyt nad 10 ks vstupeniek na jedno predstavenie,

- hromadné objednávky prijíma SND najneskôr 14 dní pred predstavením,

- na nákup 10 kusov a menej vstupeniek na 1 predstavenie majú zákazníci možnosť využiť  vytvorenie rezervácie na rezervacie@snd.sk alebo možnosť nákupu v pokladniciach SND a na portáli Navstevnik.sk.

 

 1. Zvláštny režim pri vybraných predstaveniach:

Hromadné objednávky sú povolené/prijímané až jeden týždeň po začatí predaja, a to v prípade predaja na nasledovné predstavenia:

Apartmán v hoteli Bristol, Tak sa na mňa prilepila, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Je úžasná, Láskavé bohyne, Mojmír II., Mercedes Benz, Leni, Veselé paničky windsorské.

Počas sezóny sa môže zoznam predstavení meniť.

 

V prípade hromadných objednávok zaslaných na predstavenia, ktoré sa nenachádzajú v zozname predstavení podľa tohto bodu VOP, je možné objednávku realizovať v podobe rezervácie v sále aj počas prvého týždňa predaja týchto predstavení, avšak len do 50% kapacity z každej cenovej kategórie. Po prvom týždni predaja je možné rezervácie realizovať do celej kapacity predstavenia.

 

 1. Všetky doručené hromadné objednávky sú záväzné.
 2. Úhrada hromadných objednávok je možná na základe vystavenej faktúry alebo platobným predpisom. Hromadnú objednávku je možné uhradiť kultúrnymi poukazmi, a to najviac vo výške 40% z celkovej sumy objednávky, pričom zvyšok sumy vyplývajúcej z hromadnej objednávky musí byť uhradený v hotovosti alebo na základe vystavenej faktúry zo strany SND. Kultúrnymi poukazmi je možné podľa predchádzajúcej vety uhrádzať sumy za hromadné objednávky, respektíve vstupenky len osobne v pokladniciach SND, a to každý deň v týždni počas otváracích hodín pokladnice SND, maximálne však do 18,00 hod. v príslušnom dni. Kultúrne poukazy sú ceninou a preto nie je možné posielať ich poštou alebo iným spôsobom do SND. SND nenesie zodpovednosť za stratu pri manipulácií s touto zásielkou na pošte alebo pred ich úhradou v SND podľa tohto bodu  VOP.
 3. Úhrada hromadnej objednávky musí prebehnúť najneskôr 14. deň pred termínom predstavenia. V prípade, ak úhrada nebude vykonaná podľa prvej vety tohto bodu podmienok, je SND oprávnené  objednávku zrušiť a umožniť predaj vstupeniek v predajnom systéme pre verejnosť.
 4. Po potvrdení hromadnej objednávky a vystavení platobného dokladu nie je možné túto hromadnú objednávku stornovať  (okrem náhrady podľa bodu 8), meniť počet a kategóriu vstupeniek či termín predstavenia.
 5. Pri doručení vstupeniek poštou (na SR) je k cene vstupeniek pripočítaný poštový poplatok vo výške 1,90 €.
 6. Na hromadnú objednávku je možné v prípade splnenia podmienok podľa VOP SND uplatniť si zľavu:
 • študentskú – je potrebné zaslať potvrdenie zo školy, ktoré musí obsahovať názov a adresu školy, menný zoznam žiakov a pedagogického sprievodu, podpis a pečiatku školy,
 • ZŤP a dôchodcovskú – je potrebné zaslať potvrdenie, ktoré musí obsahovať názov a adresu združenia, menný zoznam návštevníkov a sprievodu, podpis a pečiatku združenia alebo poslať kópie preukazov, ktoré oprávňujú na poskytnutie zľavy,
 • hromadnú – podľa zliav odsúhlasených na danú sezónu.

   
 1. Ak nedôjde k zmene alebo zrušeniu predstavenia, platobný doklad na vstupenky SND vystavený na základe záväznej hromadnej objednávky nie je možné stornovať.
 2. Na ostatné podmienky týkajúce sa hromadných vstupeniek, ktoré nie sú upravené v tomto článku VOP, sa primerane vzťahujú podmienky pre bežné vstupenky, ak tento článok VOP nestanovuje inak.

 

V.

Zľavy zo vstupeniek

 1. Zákazník má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané repertoárové predstavenia výlučne osobne v pokladniciach SND, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie.
 2. Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať pre uplatnenie zľavy príslušným dokladom, prípadne ak nie je z predloženého dokladu zrejmé, že ide o osobu oprávnenú na zľavu, aj kombináciou dokladov (napr. potvrdenie o návšteve školy spolu s občianskym preukazom a pod.). Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka predaná. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto dokladov:
 • študentský/školský preukaz,
 • žiacka knižka,
 • zľavnený predplatený cestovný lístok (tzv. električenka),
 • potvrdenie o návšteve školy,
 • karta Euro<26, ISIC, ITIC,
 • preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,
 • na uplatnenie zľavy pre dôchodcov od 62 rokov stačí platný občiansky preukaz, u ostatných dôchodcov (poberateľov predčasného starobného dôchodku) je potrebné sa preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku, prípadne zľavneným predplateným cestovným lístkom (tzv. električenkou).

 

 1. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom, ako ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia).
 2. Zľavy neplatia na silvestrovské predstavenia (31. 12.) ani na predstavenia hosťujúcich divadiel, pokiaľ nie je uvedené inak na webovej stránke divadla a/alebo na informačných tabuliach v pokladniciach SND.

 

VI.

Iné podmienky

 

 1. V prípade zmeny predstavenia má zákazník možnosť navštíviť náhradné predstavenie. V prípade akceptácie zmeny zákazníkom sú zakúpené vstupenky platné na náhradné predstavenie v rovnakej cenovej hodnote ako predstavenie, ktoré je zrušené. Ak zákazník v prípade zmeny predstavenia navštívi náhradné predstavenie, nemá  nárok na vrátenie vstupného, ako ani na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením, ani na inú náhradu.
 2. Ak zákazník nesúhlasí s titulom náhradného predstavenia a možnosť návštevy náhradného predstavenia nevyužije, má právo vrátiť nepoužité vstupenky, pričom zaplatená/uhradená cena za predmetnú vstupenku mu bude refundovaná v plnej výške.
 3. O vrátenie vstupného výhradne v prípade zrušenia, resp. zmeny predstavenia je potrebné požiadať osobne v pokladniciach do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia. O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne, resp. pri on-line nákupe aj e-mailom na adresu rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom je potrebné k žiadosti priložiť naskenované vstupenky na refundáciu. 
 4. O zrušení a zmene programu informuje SND prostredníctvom svojej webovej stránky  www.snd.sk a oznamom v pokladniciach SND. Hromadných zákazníkov informuje Slovenské národné divadlo aj telefonicky alebo e-mailom v prípade, že je to možné, alebo ak má k dispozícii kontaktné údaje.
 5. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.
 6. Zakúpené vstupenky na predstavenie nie je možné vrátiť ani vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu (okrem náhrady podľa čl. IV bod 1 – 4 VOP v prípade, že dôjde k zrušeniu predstavenia).
 7. V prípade straty vstupenky SND neposkytuje náhradnú vstupenku. 
 8. V prípade posielania vstupeniek na základe žiadosti zákazníka prostredníctvom poštového podniku nenesie SND žiadnu zodpovednosť za oneskorené dodanie zásielky či poškodenie vstupeniek na predstavenie v zásielke.
 9. Kúpou vstupenky zákazník berie na vedomie a akceptuje, že:

  a) vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je povolený,

  b) vstup do hľadiska nebude povolený s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou okrem dámskych kabeliek,

  c) vstup do hľadiska nebude povolený osobám v kabátoch, bundách, kožuchoch a v mimoriadne znečistenom odeve,

  d) počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov,

  e) fotografovanie a výroba audio- a videozáznamu predstavenia sú prísne zakázané

  f) pred ako aj počas predstavenia nie je dovolené zákazníkovi rušiť predstavenie, jeho priebeh, účinkujúcich umelcov pri realizácii predstavenia, ako ani rušiť iných návštevníkov, najmä avšak nielen hlasným rušením predstavenia, zvonením mobilného telefónu alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka.  

 

                V prípade nedodržania alebo porušenia podmienok podľa tohto bodu VOP je oprávnený príslušný zamestnanec SND alebo osoba poverená zo strany SND nepustiť zákazníka na predmetné predstavenie, prípadne v závislosti od závažnosti porušenia mu zamedziť v ďalšom porušovaní týchto podmienok,  alebo ho vyviesť z predstavenia.  V prípade ak je to technicky možné a v závislosti od porušenia podmienok, bude umožnené takémuto zákazníkovi sledovanie predstavenia na obrazovke v priestoroch SND na to určených. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním zákazníka vznikla.

 

VII.

Darčekové poukážky

 1. Druhy darčekových poukážok:

  › Darčeková poukážka v hodnote 20 €

  › Darčeková poukážka v hodnote 35 €


   
 2. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.
 3. Prostredníctvom darčekových poukážok je možné platiť za vstupenky a tlačoviny SND výlučne v pokladniciach SND.
 4. Darčekové poukážky je možné uplatniť na predstavenia, ktorých termín konania je v rozmedzí platnosti poukážky.
 5. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.
 6. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo kartou.
 7. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukazov je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.
 8. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje SND novú/náhradnú poukážku.
 9. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.
 10. Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladniciach SND.
 11. Darčeková poukážka SND nie je predmetom DPH.
 12. Ak nie je ustanovené v tomto článku obchodných podmienok inak, na darčekové poukážky sa primerane vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch týchto Všeobecných podmienok.
 13. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.

SND pristúpilo k zmene platnosti súčasnej série emitovaných Darčekových poukážok s platnosťou 1.4.2017 - 31.3.2018. Tieto poukážky majú zmenenú platnosť a to do konca sezóny 2017/2018. Môžete ich teda uplatniť pri kúpe vstupenky na predstavenia s termínom konania do 30.6.2018.

                                                                                                                                                                                        VII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre sezónu 2017/2018 nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16.10.2017.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok sú Prílohy:

Príloha č. 1 - Zľavy v sezóne 2017/2018,

Príloha č. 2 - Smernica č. 8/2009

Podmienky a skutočnosti uvedené v Prílohách k Všeobecným obchodným podmienkam sú záväzné a platné ako súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok. 

 

Príloha č. 1

ZĽAVY V SEZÓNE 2017/2018

 

1. Zľavy pre dôchodcov, študentov, držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26 a žiakov

 

Činohra SND →  40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a vybrané kategórie:

 

Historická budova SND:

Veselé paničky windsorské

3. a 4. kategória

 

Nová budova SND:

Antigona

3. a 4. kategória

Fanny a Alexander

Heda Gabblerová

Vojna a mier

 

Štúdio nová budova SND:

Bačova žena

2.

kategória

Ilúzie

Krotká

Polnočná omša

Popol a vášeň

Túžba po nepriateľovi

Zo života ľudstva

Zľavy sa nevzťahujú na premiéry, na predstavenia hosťujúcich divadiel a na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

 

Opera SND → 50 %  z ceny vstupenky na miesta z 3. a 4. kategórie

 

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia – Carmen, Nabucco, detské predstavenia, doobedňajšie predstavenia, Kontinuity, Matiné, na Silvestrovský koncert, premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

 

Balet SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a 4. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenie Luskáčik, na predpremiéry, generálky, premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

 

2. Zľavy pre ZŤP a ZŤPS a imobilných návštevníkov

 

Činohra, Opera, Balet SND  50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel a vybraných mimoriadnych udalostí.

 

Imobilní návštevníci majú zvýhodnený vstup za 3 € na všetky predstavenia na miesta vyhradené Smernicou č. 8/2009, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť týchto Podmienok. Slovenské národné divadlo odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavu 50 % spolu so zakúpením vstupenky imobilným návštevníkom.

 

SND z organizačných, bezpečnostných a technických dôvodov môže evidovať ako imobilných návštevníkov iba tých návštevníkov, ktorí si zakúpia vstupenku na mieste určenom pre imobilných v zmysle Smernice č. 8/2009 a dané zakúpené miesto aj reálne využijú v rámci konkrétneho predstavenia. V prípade, ak imobilný návštevník nevyužije miesta vyhradené Smernicou č. 8/2009, berie takýto návštevník na vedomie, že nie je zo strany SND možné zabezpečiť v prípade mimoriadnej bezpečnostnej udalosti alebo mimoriadnej situácie opatrenia  s čo najvyššou efektívnosťou týkajúcou sa bezpečnosti takéhoto návštevníka v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva Vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii) a takémuto návštevníkovi nie je možné z technických a organizačných dôvodov sprístupniť vstupy v zmysle Smernice č. 8/2009, ktoré slúžia pre imobilného návštevníka.

 

 

3. Zľava pre žiakov a študentov umeleckých škôl (základné školy, stredné školy, konzervatóriá, vysoké školy) a pre študentov umelecko-vedných odborov na nevypredané predstavenia

 

Balet, Činohra, Opera SND → zľava vo forme vstupného vo výške 3 € na 3. a 4. kategóriu v čase 1 hodinu až 30 minút pred začiatkom predstavenia na všetky nevypredané predstavenia SND (neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia).

 

Okrem žiakov a študentov konzervatórií, poslucháčov VŠMU a Akadémie umení sa táto mimoriadna cena vzťahuje aj na študentov odborov: kulturológia, estetika, dejiny umenia, slovenský jazyk a literatúra, muzikológia, učiteľstvo hudobného umenia (hudobná výchova).

 

4. Zľava v rámci školských akcií pre žiakov a študentov na vybrané večerné predstavenia a kategórie (hromadný odber: minimálne 15 ks) v pracovných dňoch:

 

Činohra, Opera, Balet SND → Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka.

 

Činohra, Opera, Balet SND:

Zľava na predstavenia všetkých súborov pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 v časti Zľavy v sezóne 2017/2018.

 

5. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie repertoárové predstavenia (do 16.00 hod. vrátane) v pracovných dňoch:

 

Činohra SND:

Sála činohry (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

10,00 €

2. kategória:

7,00 €

3. kategória:

5,00 €

4. kategória:

4,00 €

Štúdio (NB)

8,00 €

 

Opera SND: detské predstavenia

Sála opery a baletu (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

5,00 €

2. kategória:

5,00 €

3. kategória:

3,00 €

4. kategória:

3,00 €

     

Opera SND: všetky repertoárové predstavenia okrem detských predstavení

Sála opery a baletu (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

10,00 €

2. kategória:

7,00 €

3. kategória:

6,00 €

4. kategória:

5,00 €

     

 

Balet SND: všetky repertoárové predstavenia okrem Luskáčika

Sála opery a baletu (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

7,00 €

2. kategória:

6,00 €

3. kategória:

5,00 €

4. kategória:

4,00 €

     

Balet SND: Luskáčik

Sála opery a baletu (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

10,00 €

2. kategória:

7,00 €

3. kategória:

6,00 €

4. kategória:

5,00 €

     

 

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na predpremiéry, generálky, na premiéry a večerné predstavenia (po čase 16.00 hod.).

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na doobedňajšie predstavenia v pracovných dňoch počas vianočných školských prázdnin.

 

6. Hromadný odber

 

Zvláštny režim pri vybraných predstaveniach:

 

Hromadné objednávky sú povolené/prijímame až jeden týždeň po začatí predaja, a to v prípade predaja na nasledovné predstavenia:

 

Apartmán v hoteli Bristol, Tak sa na mňa prilepila, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Je úžasná, Láskavé bohyne, Leni, Mercedes Benz, Mojmír II., Veselé paničky windsorské

 

Počas sezóny sa môže zoznam predstavení meniť.

 

Hromadné objednávky na predstavenia, ktoré sa nenachádzajú v zozname, je možné realizovať v podobe rezervácie v sále aj počas prvého týždňa predaja týchto predstavení, ale len do 50% kapacity z každej cenovej kategórie. Po prvom týždni predaja je možné rezervácie realizovať do celej kapacity predstavenia.

 

7. Rodinná vstupenka

Rodinná vstupenka je skupinový typ zľavy, ktorá je určená pre rodiny s deťmi. Skupinovú zľavu vo výške 15 % si môže uplatniť zákazník na repertoárové predstavenie SND vo všetkých kategóriách sedenia – neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

Podmienkou uplatnenia zľavy pri nákupe vstupeniek je počet dospelých osôb, ktorý nesmie prevýšiť počet detí v skupine s výnimkou trojčlennej skupiny, kde môžu byť dvaja dospelí a jedno dieťa. Počet detí v skupine nie je obmedzený. Vek detského návštevníka je ohraničený 17 rokmi vrátane.

8. Množstvová zľava

Činohra SND  →                  nad 100 ks vstupeniek zľava 5 %  

 

Balet a Opera SND  →        nad   20 ks vstupeniek zľava 2 %

                                               nad   30 ks vstupeniek zľava 3 %

                                               nad   40 ks vstupeniek zľava 4 %

                                               nad   50 ks vstupeniek zľava 5 %

                                              nad 100 ks vstupeniek zľava 8 % 

 

 

Príloha č.2

INFO PRE IMOBILNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV

Smernica č. 8/2009

Čl. III

USMERNENIE NA VSTUP IMOBILNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV DO JEDNOTLIVÝCH DIVADELNÝCH SÁL

 

1. Historická budova SND

Vstup do budovy je umožnený cez hlavný návštevnícky vstup, kde je k schodisku operatívne inštalovaná šikmina.

V sále historickej budovy sú pre imobilných návštevníkov a ich sprievod vyhradené miesta č. 1 a č. 2 na prízemí v 6. rade VĽAVO a miesta č. 1 a č. 2 v 7. rade na prízemí VPRAVO.2. Nová budova SND – Sála opery a baletu

A. Postup pre imobilných návštevníkov a ich sprievodcov, ktorí sa na predstavenie dostavia osobným vozidlom:

Parkovacie miesta sú vyhradené v priestoroch garáže (miesta č. 20 a 21 pri vstupe do Činohry SND a miesta č. 8, 9 a 10 pri vstupe do Opery SND). Imobilní návštevníci alebo ich sprievodcovia požiadajú vrátnu službu Generálneho riaditeľstva o možnosť zaparkovania na parkovacích miestach v garáži, vyhradených pri vstupe do bezbariérového výťahu (príloha č. 2). Služba na vrátnici ohlási príchod službe SBS, prípadne službe PPaS, ktorí zabezpečia presun imobilného návštevníka a jeho sprievodu z priestoru garáže do foyeru výťahom tak, aby sa dostali do sály.

 

B. Postup pre vstup imobilných návštevníkov, ktorí sa na predstavenie dostavia inak, je uvedený v bode A:

Imobilní návštevníci alebo ich sprievodcovia používajú vchod od Olejkárskej ulice, kde sa nachádza šikmá rampa, ktorá ústi pred hlavný vchod návštevníkov do SND (príloha č. 3).

Imobilní návštevníci a ich sprievodcovia majú v Sále opery a baletu Novej budovy SND vyhradené miesta č. 1 a č. 2 v 14. rade VPRAVO a miesta č. 1 a č. 2 v 15. rade VPRAVO, a v bezprostrednej blízkosti aj plochy na invalidné vozíky.3. Nová budova SND – Sála činohry

Postup pri vstupe imobilných návštevníkov a ich sprievodcov do priestorov Činohry SND je rovnaký ako na predstavenie do Sály opery a baletu.

Pre imobilných návštevníkov a ich sprievodcov sú vyhradené miesta č. 1 a č. 2 v 5. rade v bočnom hľadisku VPRAVO a miesta č. 1 a č. 2 v 5. rade v bočnom hľadisku VĽAVO, ako aj plochy na invalidné vozíky v bezprostrednej blízkosti vyhradených miest.4. Nová budova SND – Štúdio

Pre vstup imobilných návštevníkov a ich sprievodcov do Štúdia SND je určená šikmá rampa, ktorá sa nachádza pri služobnom vchode pre zamestnancov od Olejkárskej ulice (príloha č. 4). Po príchode na vrátnicu sa ohlásia službe SBS, ktorá privolá uvádzačov alebo člena služby PPaS. Uvádzač alebo člen PPaS odprevadí imobilného návštevníka a jeho sprievodcu do hľadiska Štúdia.

Pre imobilných návštevníkov a ich sprievodcov sú v priestoroch Štúdia vyhradené miesta č. 15 a č. 16 v 10. rade, ako aj plochy na invalidné vozíky v bezprostrednej blízkosti vyhradených miest.

Na predstaveniach s voľným sedením je usadenie imobilných návštevníkov riešené individuálnym spôsobom.

Z dôvodov zachovania požiarnej bezpečnosti je vstup na predstavenie v Štúdiu SND možný len pre jedného imobilného návštevníka a jeho sprievodcu. 

 

                                                                                                            VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SND na sezónu 2018/2019

I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Slovenského národného divadla

  sa vzťahujú na predaj a postup predaja vstupeniek na divadelné predstavenia Slovenského národného divadla alebo predstavenia organizované Slovenským národným divadlom.

 

II.

Vstupenky

 

 1. Vstupenka na predstavenia SND je ceninou. Vstupenky sú oslobodené od DPH. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestnoprávne následky.
 2. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné predstavenie, ktorého sa vstupenka týka, respektíve do divadla.
 3. Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.
 4. Kúpou vstupenky zákazník berie na vedomie a akceptuje, že:
 5. vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je povolený, z tohto dôvodu sa odporúča prísť na predstavenie s dostatočným predstihom,
 6. kúpou vstupenky SND negarantuje parkovacie miesto pre návštevníkov. Kapacita parkovacích miest za novou budovou SND je obmedzená, pri historickej budove SND parkovisko nie je k dispozícii,
 7. vstup do hľadiska nebude povolený s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou okrem dámskych kabeliek,
 8. vstup do hľadiska nebude povolený osobám v kabátoch, bundách, kožuchoch a v mimoriadne znečistenom odeve,
 9. počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov,
 10. fotografovanie a výroba audio- a videozáznamu predstavenia alebo jeho časti sú prísne zakázané pred, ako aj počas predstavenia nie je dovolené zákazníkovi rušiť predstavenie, jeho priebeh, účinkujúcich umelcov pri realizácii predstavenia, ako ani rušiť iných návštevníkov, najmä avšak nielen hlasným rušením predstavenia, zvonením mobilného telefónu alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka.  V prípade nedodržania alebo porušenia podmienok podľa tohto bodu VOP je oprávnený príslušný zamestnanec SND alebo osoba poverená zo strany SND nepustiť zákazníka na predmetné predstavenie, prípadne v závislosti od závažnosti porušenia mu zamedziť v ďalšom porušovaní týchto podmienok, alebo ho vyviesť z predstavenia. V prípade, ak je to technicky možné a v závislosti od porušenia podmienok, bude umožnené takémuto zákazníkovi sledovanie predstavenia na obrazovke v priestoroch SND na to určených. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním zákazníka vznikla.

 

III.

Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek

 

 1. Vstupenky na predstavenia SND je možné kúpiť osobne v pokladniciach SND počas otváracích hodín, alebo online prostredníctvom portálu rezervačného a predajného systému Ministerstva kultúry SR, Navstevnik.sk.
 2. Vstupenky zakúpené online na portáli Navstevnik.sk je možné žiadať vytlačiť aj v pokladniciach SND, budú však označené pečiatkou „Duplikát“.
 3. Vstupenky na predstavenia Opery SND a Baletu SND je možné rezervovať a vyzdvihnúť rezerváciu najneskôr sedem kalendárnych dní pred termínom konania príslušného predstavenia. V prípade vstupeniek na predstavenia Činohry SND rezervácia vstupeniek nie je možná, okrem rezervácií hromadných objednávok podľa čl. IV, individuálnych rezervácií pre účely SND a v prípade predstavení z povolenia riaditeľa súboru Činohry SND, riaditeľa Centra marketingu SND a generálneho riaditeľa SND.
 4. Vstupenky je možné rezervovať prostredníctvom portálu Navstevnik.sk, telefonicky na čísle +421 2 204 72 289, e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk alebo osobne v pokladniciach SND. Rezerváciou sa zákazník zaväzuje prevziať si vstupenky do 48 hodín od termínu vytvorenia rezervácie. Po uplynutí tejto lehoty bude rezervácia automaticky zrušená systémom. O predĺženie rezervácie možno v odôvodnených prípadoch požiadať iba elektronicky (e-mailom) na adrese rezervacie@snd.sk. Opakované rušenie a nové vytváranie rezervácií miest na tom istom predstavení sa považuje za úmyselné blokovanie miest s cieľom poškodiť obchodné záujmy usporiadateľa. Prevádzkovateľ portálu Navstevnik.sk si vyhradzuje právo rezerváciu takéhoto zákazníka po predchádzajúcom márnom upozornení zrušiť a v prípade nerešpektovania upozornenia na neprípustnosť takéhoto konania až zablokovať registráciu zákazníka na portáli www.navstevnik.sk.
 5. Bezprostredne po zakúpení vstupenky pri pokladniciach SND je zákazník povinný prekontrolovať správnosť údajov, neskoršie reklamácie nebudú uznané.
 6. SND si vyhradzuje právo 30 minút pred začiatkom predstavenia v pokladniciach SND predávať vstupenky len na predstavenia hrané v daný deň.
 7. V pokladniciach SND je možná platba týmito druhmi platobných kariet: ZBK, EC/MC, Maestro, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron, DC, JCB. Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred.
 8. V pokladniciach SND je možná platba platnými Kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom kultúry SR. Túto možnosť majú zákazníci do 18.00 hod. počas otváracích hodín pokladnice. V prípade hromadných rezervácií a ich úhrad je potrebné sa riadiť podľa č. IV, bod 4 týchto VOP SND.
 9. Nárok na vystavenie daňového dokladu vzniká po úhrade vstupeniek. Pri nákupe vstupeniek cez Navstevnik.sk je možné o vystavenie daňového dokladu požiadať oddelenie predaja e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk alebo osobne v pokladniciach SND.
 10. Deti do veku 3 rokov majú vstup do sály na detské repertoárové predstavenia SND bezplatne bez nároku na vlastné sedadlo so sprievodom dospelej osoby so zakúpenou vstupenkou.

 

IV.

Hromadné objednávky, fakturácie

 

 1. Hromadné objednávky vstupeniek:

  - za hromadnú objednávku sa považuje dopyt nad 10 ks vstupeniek na jedno predstavenie,

  - hromadné objednávky prijíma SND najneskôr 14 dní pred predstavením,

  - na nákup 10 kusov a menej vstupeniek na 1 predstavenie majú zákazníci možnosť využiť vytvorenie rezervácie na predstavenia Opery SND a Baletu SND na rezervacie@snd.sk alebo možnosť nákupu v pokladniciach SND a na portáli Navstevnik.sk.

   
 2. Zvláštny režim pri vybraných predstaveniach:

  Hromadné objednávky sú povolené/prijímané až jeden týždeň po začatí predaja, a to v prípade predaja na nasledovné predstavenia:

  Apartmán v hoteli Bristol, Tak sa na mňa prilepila, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Je úžasná, Láskavé bohyne, Leni, Veselé paničky windsorské, Pred západom slnka.  Počas sezóny sa môže zoznam predstavení meniť.  V prípade hromadných objednávok zaslaných na predstavenia, ktoré sa nenachádzajú v zozname predstavení podľa tohto bodu VOP, je možné objednávku realizovať v podobe rezervácie v sále aj počas prvého týždňa predaja týchto predstavení, no len do 50 % kapacity z každej cenovej kategórie. Po prvom týždni predaja je možné rezervácie realizovať do celej kapacity predstavenia.

 

 1. Všetky doručené hromadné objednávky sú záväzné.
 2. Úhrada hromadných objednávok je možná na základe vystavenej faktúry alebo platobným predpisom. Hromadnú objednávku je možné uhradiť kultúrnymi poukazmi, a to najviac vo výške 40 % z celkovej sumy objednávky, pričom zvyšok sumy vyplývajúcej z hromadnej objednávky musí byť uhradený v hotovosti alebo na základe vystavenej faktúry zo strany SND. Kultúrnymi poukazmi je možné, podľa predchádzajúcej vety, uhrádzať sumy za hromadné objednávky, respektíve vstupenky len osobne v pokladniciach SND, a to počas otváracích hodín pokladnice SND. Kultúrne poukazy sú ceninou, a preto nie je možné posielať ich poštou alebo iným spôsobom do SND. SND nenesie zodpovednosť za stratu pri manipulácii s touto zásielkou na pošte alebo pred ich úhradou v SND podľa tohto bodu VOP.
 3. Úhrada hromadnej objednávky musí prebehnúť najneskôr 14. deň pred termínom predstavenia. V prípade, ak úhrada nebude vykonaná podľa prvej vety tohto bodu podmienok, je SND oprávnené objednávku zrušiť a umožniť predaj vstupeniek v predajnom systéme pre verejnosť.
 4. Po potvrdení hromadnej objednávky a vystavení platobného dokladu nie je možné túto hromadnú objednávku stornovať (okrem náhrady podľa bodu 8), meniť počet a kategóriu vstupeniek či termín predstavenia.
 5. Pri doručení vstupeniek poštou (na SR) je k cene vstupeniek pripočítaný poštový poplatok vo výške 1,90 €. V prípade posielania vstupeniek pri hromadnom nákupe na základe žiadosti zákazníka prostredníctvom poštového podniku nenesie SND žiadnu zodpovednosť

  za oneskorené dodanie zásielky či poškodenie vstupeniek na predstavenie v zásielke.
 6. Na hromadnú objednávku je možné v prípade splnenia podmienok podľa VOP SND uplatniť

  si zľavu:
 • študentskú – je potrebné zaslať potvrdenie zo školy, ktoré musí obsahovať názov a adresu školy, menný zoznam žiakov a pedagogického sprievodu, podpis a pečiatku školy,
 • ZŤP a dôchodcovskú – je potrebné zaslať potvrdenie, ktoré musí obsahovať názov a adresu združenia, menný zoznam návštevníkov a sprievodu, podpis a pečiatku združenia alebo poslať kópie preukazov, ktoré oprávňujú na poskytnutie zľavy,
 • hromadnú – podľa zliav odsúhlasených na danú sezónu.
 1. Ak nedôjde k zmene alebo zrušeniu predstavenia, platobný doklad na vstupenky SND vystavený na základe záväznej hromadnej objednávky nie je možné stornovať.
 2. Na ostatné podmienky týkajúce sa hromadných vstupeniek, ktoré nie sú upravené v tomto článku VOP, sa primerane vzťahujú podmienky v prípadoch pre bežné vstupenky, ak tento článok VOP nestanovuje inak.

 

V.

Zľavy zo vstupeniek

 1. Zákazník má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané repertoárové predstavenia výlučne osobne v pokladniciach SND, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie.
 2. Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať pre uplatnenie zľavy príslušným dokladom, prípadne ak nie je z predloženého dokladu zrejmé, že ide o osobu oprávnenú na zľavu, aj kombináciou dokladov (napr. potvrdenie o návšteve školy spolu s občianskym preukazom a pod.). Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka predaná. Predloženie príslušných dokladov pre uplatnenie zľavy je dobrovoľné a zahŕňa súhlas dotknutej osoby s predložením takéhoto dokladu a slúži výlučne na preukázanie nároku na uplatnenie zľavy. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto dokladov:
 • študentský/školský preukaz,
 • žiacka knižka,
 • zľavnený predplatený cestovný lístok (tzv. električenka),
 • potvrdenie o návšteve školy,
 • karta Euro<26, ISIC, ITIC,
 • preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,
 • na uplatnenie zľavy pre dôchodcov od 62 rokov je potrebné sa preukázať dokladom preukazujúcim vek alebo status konkrétnej osoby, ktorej vstupenka so zľavou má byť vydaná a ktorá si zľavu uplatňuje s fotografiou predmetnej osoby, napr. platný občiansky preukaz, zľavnený predplatený cestovný lístkom (tzv. električenkou) u ostatných dôchodcov (poberateľov predčasného starobného dôchodku) je potrebné sa preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku, prípadne zľavneným predplateným cestovným lístkom (tzv. električenkou).
 1. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom, ako ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné), ak nie je ustanovené inak.
 2. Pokiaľ nie je uvedené inak na webovej stránke divadla a/alebo na informačných tabuliach v pokladniciach SND, zľavy neplatia na silvestrovské predstavenia (31. 12.), premiéry,

  na predstavenia hosťujúcich divadiel, ani na iné podujatia alebo mimoriadne predstavenia alebo udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

 

VI.

Iné podmienky

Zrušenie, zmena predstavenia, výmena vstupeniek

 

 1. V prípade zmeny predstavenia má zákazník možnosť navštíviť náhradné predstavenie. V prípade akceptácie zmeny zákazníkom sú zakúpené vstupenky platné na náhradné predstavenie v rovnakej cenovej hodnote ako predstavenie, ktoré je zrušené. Ak zákazník v prípade zmeny predstavenia navštívi náhradné predstavenie, nemá nárok na vrátenie vstupného, ako ani na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením, ani na inú náhradu.
 2. Ak v prípade zmeny predstavenia podľa bodu 1 tohto článku zmluvy, zákazník nesúhlasí s titulom náhradného predstavenia a možnosť návštevy náhradného predstavenia nevyužije, má právo vrátiť nepoužité vstupenky, pričom zaplatená/uhradená cena za predmetnú vstupenku mu bude refundovaná v plnej výške, v akej boli zakúpené.
 3. O vrátenie vstupného výhradne v prípade zrušenia, resp. zmeny predstavenia je potrebné požiadať osobne v pokladniciach do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia alebo e-mailom na adresu rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom je potrebné k žiadosti priložiť naskenované vstupenky na refundáciu. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcej vety je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 4. O zrušení a zmene programu informuje SND prostredníctvom svojej webovej stránky www.snd.sk a oznamom v pokladniciach SND. Hromadných zákazníkov informuje Slovenské národné divadlo aj telefonicky alebo e-mailom v prípade, ak je to z časového alebo technického hľadiska možné a ak má k dispozícii kontaktné údaje.
 5. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.
 1. Zakúpené vstupenky na predstavenie nie je možné vrátiť ani vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu (okrem náhrady podľa čl. VI bod 1 – 3 VOP v prípade, že dôjde k zrušeniu predstavenia).
 2. V prípade straty vstupenky SND neposkytuje náhradnú vstupenku.

VII.

Darčekové poukážky

 

 1. Prostredníctvom Darčekových poukážok je možné platiť za vstupenky a tlačoviny SND výlučne v pokladniciach SND.
 2. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
 3. Druhy darčekových poukážok:

  › Darčeková poukážka v hodnote 20 €

  › Darčeková poukážka v hodnote 35 €
 4. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.
 5. Darčekové poukážky je možné uplatniť na predstavenia, ktorých termín konania je v rozmedzí platnosti poukážky.
 6. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.
 7. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo kartou.
 8. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.
 9. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje SND novú/náhradnú poukážku.
 10. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.
 11. Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladniciach SND.
 12. Darčeková poukážka SND nie je predmetom DPH.
 1. Ak nie je ustanovené v tomto článku VOP inak, na Darčekové poukážky sa primerane vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch týchto VOP.

Vzor darčekovej poukážky SND:VIII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre sezónu 2018/2019 nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 21.6.2018.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok sú Prílohy:

Príloha č. 1 – Cenník predstavení 2018/2019

Príloha č. 2 – Ceny organizovaných predstavení 2018/2019

Príloha č. 3 - Zľavy v sezóne 2017/2018.

 

Podmienky a skutočnosti uvedené v Prílohách k Všeobecným obchodným podmienkam sú záväzné a platné ako súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

ZĽAVY V SEZÓNE 2018/2019

 

1. Zľavy pre dôchodcov, študentov, držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26 a žiakov

ČINOHRA SND → 40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a vybrané kategórie:

Historická budova SND

Veselé paničky windsorské

3. a 4. kategória

 

Nová budova SND

Antigona

3. a 4. kategória

Elity

Rodáci

Hedda Gabblerová

Vojna a mier

Richard III.

 

Štúdio nová budova SND

Bačova žena

2. kategória

Ilúzie

Krotká

Polnočná omša

Popol a vášeň

Túžba po nepriateľovi

 Zľava sa nevzťahuje na premiéry, silvestrovské predstavenia (31. 12.), na predstavenia hosťujúcich divadiel ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND

po konzultácii s riaditeľom súboru).

OPERA SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a 4. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia Carmen, Nabucco, detské predstavenia, doobedňajšie predstavenia, Kontinuity, silvestrovské predstavenia (31. 12.), Matiné, premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

BALET SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a 4. Kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenie Luskáčik, na predpremiéry, generálky, premiéry, silvestrovské predstavenia (31. 12.), predstavenia hosťujúcich divadiel ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

Zľavy na predstavenia Opery SND, Baletu SND a Činohry SND nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom, ako ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné predstavenia uvedené v pokladniciach SND).

2. Zľavy pre ZŤP/ ZŤPS a imobilných návštevníkov

ZŤP a ZŤPS: 50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, vybraných mimoriadnych udalostí a doobedňajších predstavení (podľa bodu 5 tohto článku, ktoré už majú upravený cenník.)

Imobilní návštevníci: majú zvýhodnený vstup za 3 € na všetky predstavenia na miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018. Slovenské národné divadlo odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť

si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavu 50 % spolu so zakúpením vstupenky imobilným návštevníkom.

SND z organizačných, bezpečnostných a technických dôvodov môže evidovať ako imobilných návštevníkov iba tých návštevníkov, ktorí si zakúpia vstupenku na mieste určenom pre imobilných v zmysle Smernice č. 3/2018 a dané zakúpené miesto aj reálne využijú v rámci konkrétneho predstavenia. V prípade, ak imobilný návštevník nevyužije miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018, berie takýto návštevník na vedomie, že nie je zo strany SND možné zabezpečiť v prípade mimoriadnej bezpečnostnej udalosti alebo mimoriadnej situácie opatrenia s čo najvyššou efektívnosťou týkajúcou sa bezpečnosti takéhoto návštevníka v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva Vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii) a takémuto návštevníkovi nie je možné z technických a organizačných dôvodov sprístupniť vstupy v zmysle Smernice č. 3/2018, ktoré slúžia pre imobilného návštevníka.

3. Zľava pre žiakov a študentov umeleckých škôl (základné školy, stredné školy, konzervatóriá, vysoké školy) a pre študentov umelecko-vedných odborov na nevypredané predstavenia

Balet, Činohra, Opera SND → zľava vo forme vstupného vo výške 3 € na 3. a 4. kategóriu

v čase 1 hodinu až 30 minút pred začiatkom predstavenia na všetky nevypredané predstavenia SND (neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia).

Okrem žiakov a študentov konzervatórií, poslucháčov VŠMU a Akadémie umení sa táto mimoriadna cena vzťahuje aj na študentov odborov: kulturológia, estetika, dejiny umenia, slovenský jazyk

a literatúra, muzikológia, učiteľstvo hudobného umenia (hudobná výchova).

4. Zľava v rámci školských akcií pre žiakov a študentov na vybrané večerné predstavenia a kategórie (hromadný odber: minimálne 15 ks):

Činohra, Opera, Balet SND → Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka. Zľava na predstavenia všetkých súborov pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 tejto Prílohy Zľavy v sezóne 2018/2019.

5. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie repertoárové predstavenia (do 16.00 hod. vrátane) v pracovných dňoch:

Činohra SND

Sála činohry (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

10,00 €

2. kategória:

7,00 €

3. kategória:

5,00 €

4. kategória:

4,00 €

Štúdio (NB)

8,00 €Opera SND: detské predstavenia

 

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

Rozprávka o šťastnom konci (HB)

7,00 €

6,00 €

5,00 €

4,00 €

Figaro sem, Figaro tam (HB)

5,00 €

5,00 €

3,00 €

3,00 €

Nepredajme nevestu! (NB)

O čarovnej flaute a iných kúzlach (NB)

5,00 €

5,00 €

3,00 €

3,00 €

 

Opera SND: všetky repertoárové predstavenia okrem detských predstavení

Sála opery a baletu (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

11,00 €

2. kategória:

10,00 €

3. kategória:

8,00 €

4. kategória:

6,00 €

 

 

 

 

Balet SND: všetky repertoárové predstavenia

 

1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kategória

Giselle (HB)

7,00 €

6,00 €

5,00 €

4,00 €

Beatles go Barock (HB)

7,00 €

6,00 €

5,00 €

4,00 €

Snehulienka a sedem pretekárov (HB)

7,00 €

6,00 €

5,00 €

4,00 €

Luskáčik (HB)

10,00 €

7,00 €

5,00 €

4,00 €

nová budova SND:

Za hranicami hriechu

Esmeralda

Korzár

Labutie jazero

Tulák Chaplin

10,00 €

7,00 €

5,00 €

-

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na predpremiéry, generálky, na premiéry a večerné predstavenia (po čase 16.00 hod.).

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na doobedňajšie predstavenia v pracovných dňoch počas vianočných školských prázdnin.

6. Hromadný odber nad 10 ks vstupeniek

Zvláštny režim pri vybraných predstaveniach:

Hromadné objednávky sú povolené/prijímané až jeden týždeň po začatí predaja, a to v prípade predaja na nasledovné predstavenia:

Apartmán v hoteli Bristol, Tak sa na mňa prilepila, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Je úžasná, Láskavé bohyne, Leni, Veselé paničky windsorské.

Počas sezóny sa môže zoznam predstavení meniť na základe zmeny vo VOP.

V prípade hromadných objednávok zaslaných na predstavenia, ktoré sa nenachádzajú v zozname predstavení podľa tohto bodu VOP, je možné objednávku realizovať v podobe rezervácie v sále

aj počas prvého týždňa predaja týchto predstavení, no len do 50 % kapacity z každej cenovej kategórie. Po prvom týždni predaja je možné rezervácie realizovať do celej kapacity predstavenia.

7. Množstvová zľava

Činohra SND → nad 100 ks vstupeniek zľava 5 %

Balet a Opera SND → nad 20 ks vstupeniek zľava 2 %

                                 nad 30 ks vstupeniek zľava 3 %

                                 nad 40 ks vstupeniek zľava 4 %

                                nad 50 ks vstupeniek zľava 5 %

                                nad 100 ks vstupeniek zľava 8 %